พิธีเข้าประจำกอง

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ

พิธีสำรวจตัวเองก่อนเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ

เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญได้รับการฝึกอบรมเครื่องหมายลูกเสือโลกครบตามหลักสูตรแล้ว ให้ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญในกองนั้นๆ  ดำเนินการจัดให้เตรียมลูกเสือวิสามัญเหล่านั้นเข้าพิธีประจำกองตามลำดับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ คือ

๑. จัดให้มีพิธีเข้าประจำกองในตอนกลางคืน ควรจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ น.เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเปรียบเสมือนลูกเสือวิสามัญ แต่งเครื่องแบบครบเรียบร้อยเข้านั่งที่ที่จัดไว้    อันเป็นที่นั่งที่สบายพอสมควรและสงบเงียบ
๓.    ประธานในพิธีเข้าชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการสำรวจตัวเอง ให้ทุกคนปฏิบัติด้วยศรัทธา สงบ จริงใจ และมีสมาธิที่แน่วแน่ ให้ถือว่าเป็นพิธีการ ไม่ใช่เรื่องทำเล่น  ๆ   หรือสนุกสนาน ทุกคนต้องสงบและสำรวมอย่างแท้จริง
๔.    หลังจากที่ประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในข้อ ๓ แล้ว ประธานจะกล่าวปราศรัยถึงเกาะแก่งแห่งชีวิต ซึ่งจะเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางมิให้การดำเนินชีวิตของคนเราดำเนินไปด้วยดี  เกาะแก่งแห่งชีวิตดังกล่าว  คือ อบายมุขต่าง  ๆ  ได้แก่  สุรา  นารี  ภาชี  กีฬาบัตร ฯลฯ
๕.    กองลูกเสือวิสามัญได้เตรียมแผนการสำรวจตัวเองไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว โดยเขียนกฎลูกเสือ ๑๐ ข้อ เพียงย่อๆ เช่น “มีเกียรติ” “ประพฤติชอบ” ลงบนก้อนหินที่มีขนาดโตหรือในกระดาษแผ่นโต สุดแต่กรณี เพื่อให้ผู้พบอ่านง่าย จำนวน ๑๐ ก้อน ครบจำนวนกฎทั้ง ๑๐ ข้อ แล้วนำก้อนหินหรือกระดาษตอกติดเสา ไปตั้งไว้ในป่า (หากมี) หรือรอบๆ สนาม โดยวางให้ห่างๆ กันตามลำดับกฎข้อ ๑ – ๑๐ ระยะทางที่วางให้วกวนพอสมควร (สิ่งต่างๆ ดังกล่าวในข้อนี้ต้องเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าในตอนเย็นของวันสำรวจตัวเอง) พร้อมทั้งกำหนดตัวบุคคลจำนวน ๑๑ คน ไว้ประจำจุดทั้ง ๑๐ จุด รวมทั้งผู้ที่จะกล่าวสรุปอีก ๑ คน อยู่รวมกับกฎข้อที่ ๑๐        ทั้งนี้ผู้ประจำตามจุดทั้ง ๑๐ ต้องมีไฟฉายติดตัวด้วย เพื่อไว้อ่านข้อความซึ่งอธิบายความหมายของกฎลูกเสือได้ และอย่าลืมว่าตามจุดต่างๆ ดังกล่าว ต้องมีตะเกียงจุดตั้งไว้เพื่อแสดงจุดที่ตั้งด้วย เพราะลูกเสือจะต้องเดินผ่านโดยมี ผู้กำกับนำทางไป เมื่อลูกเสือได้ฟังเรื่อง “อบายมุข” จบแล้ว
๖.    ผู้กำกับหรือรองผู้กำกับคนหนึ่ง จะเป็นผู้พากองลูกเสือออกเดินทางไปในระหว่างความมืด ซึ่งเปรียบเสมือนผ่านวิธีทางแห่งชีวิตลูกเสือ โดยเรียกแถวลูกเสือให้อยู่ในรูปแถวตอนหมู่ (ตอนลึก) เมื่อเรียบร้อยแล้วถือไฟฉายเดินนำลูกเสือไปช้าๆ ทุกคนอยู่ในภาวะสงบ ไม่พูด ไม่คุยสิ่งใดทั้งสิ้น และเดินตามผู้นำไป   เมื่อถึงกฎข้อ ๑ ให้ผู้นำแถวให้สัญญาณด้วยไฟฉายแก่ผู้ประจำฐาน  ซึ่งซ่อนตัวอยู่ไม่ให้ลูกเสือเห็น อ่านข้อความของกฎข้อ ๑ และคำสอนประกอบดัง ๆ  และช้า ๆ  ด้วยเสียงที่หนักแน่น ในท่ามกลางความมืดอันสงบเงียบนั้น เมื่อจบข้อความแล้วผู้นำแถวก็นำลูกเสือผ่านฐานต่อไปตามลำดับจนครบกฎข้อ ๑๐ และแล้วตอนท้ายสุดจะมีผู้กล่าวสรุปกฎทั้ง ๑๐ ข้อ อีกครั้งหนึ่ง
๗.    หลังจากการกล่าวสรุปแล้ว ผู้นำแถวจึงนำแถวไปสู่ลานกว้างอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่พร้อมแล้ว ผู้นำแถวเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้นำแถวและลูกเสือยืนพนมมือเสร็จแล้วผู้นำแถวมอบเทียน – ไม้ขีดไฟ พร้อมทั้งคำสำรวจตัวเอง (ข้อบังคับฯ ข้อ ๒๙๗) ให้ลูกเสือทุกคน ลูกเสือแต่ละคนเมื่อรับของดังกล่าวแล้ว ให้แยกกันไปหาที่นั่ง ที่จุดใดจุดหนึ่งในบริเวณนั้น ต่างคนต่างนั่งให้ห่างกัน เสมือนนั่งอยู่โดดเดี่ยวแล้วพิจารณาตัวเองตามข้อความทั้ง ๒๑ ข้อ ในแผ่นกระดาษคำสำรวจตัวเองที่ได้รับแจกมา หากมีข้อใดที่ไม่อาจปฏิบัติได้หรือยากแก่การปฏิบัติ ให้พิจารณาสำรวจตัวเองในข้อนั้นนาน ๆ   อีกครั้งหนึ่ง หากยังถือปฏิบัติไม่ได้เช่นเดิม ลูกเสือผู้นั้นมีสิทธิ์เดินออกไปจากลูกเสือบริเวณที่สำรวจตัวเองได้ และไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญในวันนั้น   จนกว่าลูกเสือผู้นั้นจะผ่านการสำรวจตัวเองทุกข้อ จึงจะเข้าพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญได้ในวันต่อไป
๘.    เมื่อผู้นำแถวเห็นว่าลูกเสือได้กระทำการสำรวจตัวเองเรียบร้อยแล้วให้นำลูกเสือเข้าสู่สถานที่ที่จะประกอบพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ และติดแถบสามสีต่อไป สถานที่ที่จะประกอบพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ควรจะเป็นคูหาลูกเสือวิสามัญหรือพุทธศาสนา หรือโบสถ์ ซึ่งเป็นสถานที่สงบเงียบ   ต่อจากนั้น กองลูกเสือวิสามัญทำพิธีเข้าประจำกอง ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อลูกเสือได้ติดแถบสามสีเรียบร้อยแล้ว ผู้กำกับกล่าวให้โอวาท   ลูกเสือเก่า (ถ้ามี) หรือผู้กำกับลูกเสือจับมือแสดงความยินดี เป็นอันเสร็จพิธี

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ให้นำเตรียมลูกเสือวิสามัญในเครื่องแบบมายืนอยู่ข้างหน้ากองลูกเสือวิสามัญ และอยู่ระหว่างพี่เลี้ยงสองคน มีโต๊ะพิธีซึ่งปูด้วยธงชาติ ผู้กำกับยืนด้านหนึ่งของโต๊ะพิธีหันหน้าเข้าหาลูกเสือที่จะเข้าประจำกองแล้วเรียกชื่อผู้ที่จะเข้าพิธี และถามดังนี้

ผู้กับกับเรียกชื่อผู้สมัคร       “เจ้ามาที่นี่เพื่อที่จะเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญในคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่หรือ”

ผู้สมัครใหม่        “ครับ / ค่ะ”

ผู้กับกับลูกเสือวิสามัญ “ถึงแม้ว่าเจ้าจะมีข้อยุ่งยากมาบ้างแล้วในอดีต แต่บัดนี้ เจ้าก็ได้ตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุด เพื่อ

                      เป็นผู้มีเกียรติ มีสัจจะ มีความซื่อตรงในการงานทั้งปวง พร้อมที่จะปฏิบัติชอบด้วยกาย

                      วาจา ใจ ใช่หรือไม่”

ผู้สมัครใหม่        “ใช่ครับ / ใช่ค่ะ”

ผู้กับกับลูกเสือวิสามัญ “เจ้าได้คิดรอบคอบดีแล้วหรือว่า  เจ้าพร้อมที่จะเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ”

ผู้สมัครใหม่        “ข้าได้คิดรอบคอบดีแล้ว”

ผู้กับกับลูกเสือวิสามัญ “เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าคำว่า “บริการ” นั้นหมายความว่า ตลอดเวลาเจ้าจะต้องมีใจหนักแน่น

                      ต่อผู้อื่นทุกคนและเจ้าจะทำดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้ว่าการช่วยเหลือนั้นไม่

                      สะดวก หรือไม่เป็นที่พอใจ หรือไม่เป็นที่ปลอดภัยแก่ตัวเองและเจ้าจะไม่หวังสิ่ง

                      ตอบแทนใด ๆ ในการให้บริการนั้น”

ผู้ส่งสมัครใหม่    “ข้าเข้าใจดีแล้ว”

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ข้าขอให้เจ้า  ล้างมือในอ่างน้ำ  เพื่อเป็นการแสดงว่า  เจ้าได้ชำระจิตใจให้ใสสะอาด

                      ปราศจากข้อเศร้าหมองทั้งปวง  อันเป็นเครื่องบัดทอน  ความก้าวหน้าในชีวิตการเป็น

                      ลูกเสือวิสามัญของเจ้า  เจ้าจะทำหรือไม่

ผู้สมัครใหม่          (ก้าวมาที่โต๊ะพิธี  ล้างมือทั้งสอง  ในอ่างน้ำ  หยิบหินในอ่างน้ำ 1  ก้อน  เก็บใส่กระเป๋า

                      เสื้อ  เช็ดมือที่ผ้า  แล้วกลับไปยืนที่เดิม)

ผู้กับกับลูกเสือวิสามัญ “เจ้าเข้าใจดีหรือไม่ว่า  การที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญนั้น  เจ้ากำลังจะร่วมอยู่ในคณะลูกเสือ

                      ที่ต้องการจะช่วยเหลือเจ้า ให้สามารถปฏิบัติตามอุดมคติของเจ้า และเราขอให้เจ้าปฏิบัติ

                      ตามข้อบังคับและคติพจน์ของเรา  ในเรื่องการให้บริการแก่ผู้อื่น”

ผู้สมัครใหม่        “ข้าเข้าใจดีแล้ว”

ผู้กับกับลูกเสือวิสามัญ “ถ้าเช่นนั้น ข้อขอให้เจ้ากล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือ  และพึงเข้าใจได้ด้วยว่า เจ้าแปล

                      ความหมายของคำปฏิญาณนี้ ไม่ใช่อย่างเด็ก แต่จะแปลอย่างผู้ใหญ่”

                      (ลูกเสือก้าวออกมาข้างหน้า เอามือซ้ายจับธง มือขวาแสดงรหัส) ลูกเสือในกองลูกเสือ

                      วิสามัญทุกคนแสดงรหัส

ผู้สมัครใหม่        “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า”

       ข้อ ๑        ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒        ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ ๓        ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ “ข้าฯ เชื่อเจ้าว่าด้วยเกียรติของเจ้า เจ้าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่เจ้าให้ไว้แล้ว”

                      ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ติดแถบที่ไหล่แก่ลูกเสือวิสามัญ

ที่มา http://www.act.ac.th/boyscout/index_5.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: